Kirkegårdsleder Jens Dejgaard Jensen besvarer her en række spørgsmål, som i tidens løb er stillet til kirkegården og krematoriet.

Spørgsmål og svar

Hvorfor skal jeg sikre gravstenen på familiens gravsted?

"Nu har vores gravsten stået her i mange år, og der er aldrig sket noget - hvorfor skal vi så bruge et par tusind eller mere på at sikre vores gravsten?"

Spørgsmålet er rimeligt og relevant, og hvorfor lige nu?

Baggrunden er dels en dødsulykke i 2016, hvor en gravsten væltede ned over et barn, som blev dræbt - en tilsvarende ulykke har fundet sted i Sverige, hvor gravstenen var 70-80 cm høj. Dette viser, at også mindre gravsten kan være problematiske. Der har også været alvorlige ulykker med gravsten, der ikke var sikret mod væltning.

Kirkegården har ansvaret for at alle kan færdes på kirkegården uden risiko, samt de ansattes arbejdsmiljø og sikkerhed (og Arbejdstilsynet har givet påbud herom) - men det er gravstenens ejer, som har ansvaret for, at gravstenen er forsvarligt opstillet. Derfor har kirkegården selv bekostet sikring af ca. 150 bevaringsværdige gravsten, de fleste på Østre Kirkegård. Det er gravstenens ejer, som kan drages til ansvar hvis den er årsag til en ulykke.

Siden 2017 har vi i kirkegårdens vedtægt haft bestemmelser om sikker opstilling af gravsten, og byens stenhuggere ved hvad det drejer sig om. Der er også, siden sikringen af gravsten begyndte efter 2016, udviklet nye og prisvenlige metoder til sikring af gravsten.

Kirkeministeriet har i et brev af 6. marts 2018 til Odder provsti skrevet (uddrag): "Det er således menighedsrådets opgave at sørge for, at det ikke er forbundet med fare for mennesker at færdes på kirkegården. Tilsvarende har menighedsrådet som arbejdsgiver pligt til at sikre, at arbejdspladsen overholder de almindelige arbejdsmiljømæssige regler.

I tilfælde, hvor menighedsrådet vurderer, at der er gravsten, der kan være til fare for sikkerheden på kirkegården, skal menighedsrådet gøre gravstedsejeren opmærksom herpå. Menighedsrådet har således som udgangspunkt pligt til at varsle gravstedsejeren, før der iværksættes tiltag i forhold til at udbedre forholdet." og "For så vidt angår gravsteder, der er i brug, tilhører gravminder på gravstedet gravstedsejeren, og det påhviler denne at sørge for at udbedre forhold, der udgør en sikkerhedsrisiko samt at afholde de udgifter, der er forbundet med udbedringen. Dette gælder også for gravsteder, hvor der er indgået en aftale om flerårig vedligeholdelse."

Hvordan sikrer jeg mig, at jeg bliver begravet efter mit eget ønske?

Spørgsmålet lød: Min situation er, at jeg er gift for 2. gang, og har børn i begge ægteskaber. Mit ønske er at blive begravet et bestemt sted, men jeg tvivler på mine efterladte vil respektere mit ønske, eller kan blive enige om det. Hvordan sikrer jeg mig, at jeg bliver begravet efter mit eget ønske?

Svar: Det optimale er, at du taler med dine nærmeste (ægtefælle og børn), og I taler jer frem til enighed om, hvad der er det rigtige.

Dilemmaet er selvfølgelig, at andre skal udføre dine ønsker, uden at du selv kan gøre noget. Men du har nogen muligheder for at få dine ønsker opfyldt.

I forbindelse med dødsfaldet skriver anmelderen af dødsfaldet (typisk ægtefælle, eller et barn) under på, at begravelse/kremering og valget af kirkegård ikke strider mod dit ønske. Derfor er det vigtigt, at den/de, som skal foretage anmeldelsen af dødsfaldet kender til dit ønske.

Du kan gøre opmærksom på dine ønsker ved at:

Udfylde ”Min sidste vilje” – og lad den ligge sammen med dåbs- og vielsesattest, for det er dokumenter der skal findes frem ved dødsfaldet.

Hvis du samtidig reserverer et gravsted på kirkegården, og lader gravstedsbrevet ligge sammen med de andre dokumenter, er det et meget tydeligt signal om dit ønske.

Du kan også sammen med en advokat udforme et testamente, hvor du anfører at et beløb skal afsættes til pasning af gravstedet. Men det er ikke tilstrækkeligt at lave et testamente, som udtrykker din sidste vilje – det kommer først frem i skifteretten et stykke tid efter dødsfaldet.

Dilemma: Vores afdøde far vil begraves i fællesplænen, det ønsker vi ikke

Det er ret ofte, vi oplever en familie, der har mistet, som siger: Vores far ønskede jo at blive begravet i fællesplænen ("de ukendtes grav"), han syntes ikke vi skulle have noget at passe.

Vort råd er, at det er muligt at respektere både afdødes ønske om anonymitet, og de efterladtes ønske om et sted at mindes den afdøde.

Ved valg af urnegravsted i skovafdelingen kan selve gravstedet henligge anonymt, men det er muligt at få en sten med navn opsat ved skovens indgang.

På kirkegården har vi også andre gravsteder, hvor det er valgfrit om der skal være et gravminde.

Til forskel fra fællesplænen kan der i andre gravstedstyper nedsættes min. 2 urner, i fællesplænen er der kun 1 plads pr. gravstedsnummer.

Desuden kan gravstederne fornys efter 10 år, hvis man ønsker at opretholde gravstedet. dette er ikke muligt i fællesplænen.

Når gravstedet skal vælges, må man også overveje om det er anonymiteten der er det vigtigste eller om det er en mere eller mindre krævende pasning af et gravsted. For de fleste gravstedstyper på Silkeborg kirkegård er det obligatorisk at tegne vedligeholdelsesaftale - det vil sige at det er kirkegårdens personale der har ansvaret for pleje og vedligeholdelse, buketindsamling osv. Se mere om valg af gravsted her.

Kan en urne flyttes fra et gravsted til et andet?

Ja. Vi foretager flere urneflytninger hvert år.

Men der er nogle betingelser som skal være opfyldt:

  1. Den, eller de, som har brugsret til gravstedet, samt de nærmeste pårørende, skal være enige om urneflytningen.
  2. Hvis urnen skal flyttes til en anden kirkegård, skal den modtagende kirkegård acceptere modtagelsen.
  3. Man skal være villig til at dække omkostningerne.
  4. Og urnen eller asken skal kunne påvises! Det er dog sjældent noget problem, med mindre der er gået mange år siden nedsættelsen.

Hvorfor fjerner kirkegården mine sommerblomster?

Om efteråret, typisk midt i oktober, fjerner vi sommerblomsterne, hvor vi passer gravstedet. Det gør vi af praktiske grunde:

  • Vi undgår frostsvedne blomster, som vi måske ikke har tid til at fjerne, når vi skal til at grandække ca. 20.-22. oktober.
  • Vi undgår fastfrosne rodklumper fra de gamle sommerblomster - de skal helst fjernes om efteråret - så er der klar til næste plantning om foråret.

Men det betyder at gravstedet er uden pynt i tiden mellem blomsterne er fjernet og granen er lagt på. Om foråret er det samme tilfældet, vi tager granen af over en periode, og derfor kan gravstedet godt stå upyntet et par uger inden det er tid at udplante stedmoder.

Prisstigninger på plænegravsteder

Når et gravsted med obligatorisk vedligeholdelse (f.eks. de populære græsgrave med mindeplade, eller kombinationsgravstederne med græs, samt gravsten i et lille bed) skal fornys, falder prisen nogen for brystet.

Det er rigtigt at mange oplever en markant højere pris for obligatorisk vedligeholdelse i dag (2012), end da gravstedet blev etableret for 10 år siden.

De sidste par år er prisen for gartner-ydelser på kirkegården blevet reguleret, så de nu svarer til de faktiske omkostninger. Dette er i følge retningslinjer fra Kirkeministeriet, og har baggrund i store driftsunderskud på landets kirkegårde.

En gravstedsejer mente, at hvis et rugbrød var steget lige så meget, ville det koste 45 kr. Sammenligningen bør være, at hvis rugbrødet havde fået lige så meget tilskud som arbejdet på gravsteder fik tidligere, ville det tidligere måske koste ca. 5 kr.

Reglerne fra Kirkeministeriet beskriver, at alle skal betale den fulde pris for gartner-ydelser. Ikke-medlemmer af Folkekirken skal desuden betale fuld pris for benyttelse af kapel og erhvervelse af gravsted. For medlemmer af Folkekirken er benyttelse af kapel og erhvervelse af gravsted gratis på Silkeborg Kirkegård.

Priseksempler for de omtalte gravstedstyper (10 års vedligeholdelse, 2012-priser inkl. moms):

Urnegravsted med plade i græs, til 2 urner: kr. 4284,-

Gravsted med plade i græs, til 1 kiste/flere urner: kr. 6417,-

Kombinationsgravsted, plæne samt opretstående sten i bed, 1 kisteplads/flere urnepladser: kr. 7230,-

Hærværk på gravsten

Hærværk og tyveri er heldigvis sjældent forekommende, men i den forbindelse kom spørgsmålet: "Har kirkegården en forsikring, som dækker hærværksskader på gravsten?"

Svaret er nej. Gravstenen på et gravsted er privateje, og kirkegården kan ikke forsikre andres ejendom. I mange tilfælde dækker indboforsikringen også familiens gravsteder, vi anbefaler at man kontakter sit forsikringsselskab og får vejledning.

Må min hund blive begravet på kirkegården, i gravstedet hvor min mand er begravet?

Nej - vi har kun hjemmel til at begrave mennesker. Men der findes enkelte steder i landet, hvor man kan få kremeret sine kæledyr, eller få dem begravet.

Men det er altså ikke muligt på kirkegårdene.

Må en hund kremeres sammen med sin afdøde ejer?

Spørgsmålet blev stillet på vegne af en meget syg person på et hospice, som var nært knyttet til sin hund. Han ønskede ved sin død hunden aflivet og kremeret sammen med ham.

Svaret er nej. Vi har kun hjemmel til at kremere mennesker i Silkeborg Krematorium. Det gælder i øvrigt også ved kistebegravelser, at kisten kun må indeholde en afdød person.

Hvad må vi lægge i kisten til afdøde?

Ved kremeringen må der ikke være andet i kisten end afdøde, beklædning o.l.

Børnetegninger, fotos, tøjdyr o.l. må du gerne lægge i kisten til den afdøde.

Flasker, glasgenstande, dåseøl, legetøj med batterier er strengt forbudt - de eksploderer og kan beskadige krematorieovnen.

Flasker, billedrammer med glas og andre glasgenstande smelter i den ca. 1000 grader varme ovn. Det smeltede glas bliver som tyk sirup, der forhindrer komplet udskrabning af asken ved endt kremering. Glasset klæber fast i ovnens bund, og er årsag til, at vi må afkøle ovnen for at gøre ovnens bund ren - med hammer og mejsel.

Metalgenstande ud over briller, ringe o.l. må heller ikke lægges i kisten. Visse metaller/legeringer ødelægger måleudstyret i krematoriets ovn.

Kan min families plænegravsted forblive som det er?

Spørgsmålet drejer dig om et gravsted, hvor fredningstiden snart udløber.

Ja. Gravsteder kan normalt fornys efter fredningsperiodens udløb.

Som pårørende har man pligt til at sørge for at passe gravstedet i fredningsperioden (10 år for urner, 25 år for kister).

Men når fredningstiden udløber ved et årsskifte, har man ret til at forny brugsretten i en periode, dog min. 5 år.

Når det drejer sig om plænegravsteder og gravsteder, som er en kombination af plæne og anlæg, har man pligt til at tegne vedligeholdelsesaftale for fornyelsesperioden.

Kan min far blive begravet ved siden af min mor i fællesplænen ("De ukendtes grav")?

Gravstederne i fællesplæne (anonym fællesplæne) bruges i den rækkefølge, som behovet er der. Gravstederne er til én urne. Man kan altså ikke være sikker på, at afdøde ægtefæller ligger ved siden af hinanden.

Vi anbefaler at vælge et plænegravsted med mulighed for at lægge en mindeplade, hvis man vil være sikker på at urnerne med familiens afdøde begraves ved siden af hinanden. Et urnegravsted i plæne til 2 urner er i øvrigt lidt billigere end 2 urnepladser i fællesplæne.

Skovkirkegården (indviet 2014) er også en mulighed: Her begraves man anonymt i gravsteder med plads til 2 urner.

Blanding af aske - må man det?

Spørgsmålet blev stillet af et ægtepar, der ønsker at deres aske blandes sammen i én urne, når den længstlevende er død.

Sammenblanding af aske som ønsket, skal godkendes af stiftsøvrigheden. Godkendelsen vil være betinget af, at det er sandsynliggjort at det var begge parters ønske.

Så har man dette ønske, er det en god ide at sende en ansøgning mens begge parter er i live, til stiftsøvrigheden (vi hjælper gerne på Silkeborg Kirkegårdskontor). Det er endvidere praktisk, hvis den først afdødes urne henstilles i et kolumbarium - det sikrer en intakt og let tilgængelig urne, når asken fra nr. 2 skal blandes med asken fra først afdøde.

Deling af aske - kan det lade sig gøre?

Spørgsmålet er stillet af en ægtefælle til en afdød, som var født i udlandet. Ønsket var at den ene del af asken kom til hjemlandet, og den anden del skulle begraves her i landet.

Deling af aske i 2 urner er muligt. Men der skal skrives en ansøgning med begrundelse til Stiftsøvrigheden, som er godkendende myndighed. Vi kan hjælpe med at lave ansøgningen på kirkegårdskontoret.

cookie information